Tuesday, August 21, 2007

شعر مجید

خداوندا به من آن ده که خوب است
از این زشتی پلیدی ما را چه سود است
هر آنچه داده ای بر ما همه شکر
همه حمد و سپاسم لایق توست

Saturday, August 11, 2007

نصیحتی چند

عاقلا اگر تو اهل پرهیزی
دست خود را مزن به هرجیزی
این همه معصیت نمی ارزد
پای میزان به ابرو ریزی
بازگشت همه به سوی خداست
خواه طهرانی خواه تبریزی
از این تجمل به جز دو متر کفن
وقت رفتن نمی بری چیزی
سعی کن تا به خوابگاه لحد
شاد خسبی و شاد برخیزی

Monday, August 6, 2007

اعمال انسانها

این جهان کوهست فعل ما ندا سوی ما اید نداهارا صدا

Friday, August 3, 2007

friendship

تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن در جهان گریاندن اسان است اشکی پاک کن